Voor 16.00 besteld, morgen thuis!

Geen verzendkosten!

Voedingsadvies

Voordat u onze smoothies gebruikt, wilt u natuurlijk precies weten hoe u hiermee uw doel bereikt: slanker, fitter en sterker. Lees verder..

Pure Power

Daar waar andere hersteldranken zich alleen richten op de spieren, richt Pureperform zich met de Pure Smoothie Power op het totale lichaam.

Pure Balance

Pure Smoothie Balance ondersteunt uw afslanktraject en zorgt bij inname van de dagelijkse aanbevolgen dosis voor gegarandeerd resultaat.

Zij gingen u voor!

Lees hier onze referenties, vele mensen gingen u voor! Lees verder..

Vóór 16.00 besteld, morgen thuis
Geen verzendkosten
Duizenden klanten gingen u voor

Algemene voorwaarden Pureperform

Artikel 1a. Definities

In deze consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

- Consument: iedere persoon die gebruik maakt of wil maken van de Pureperform webshop.

- Directie: één of meer leden van de directie van de betreffende webshop.

- Schriftelijk: communicatie via een brief of via de website.

- Webwinkelier: de eigenaar van de webshop zoals genoemd onder artikel 1b.

 

Artikel 1b. Bedrijfsgegevens

Deze webshop is in beheer van:

Pureperform

Gravelandstraat 66

1131 JK Volendam

E-mailadres: info@pureperform.nl

Telefoon: 0299-323225

KvK-nummer: 55171982

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Pureperform en de consument.


Artikel 3. Tijdelijke aanbiedingen en actieperiodes

1. Na de sluitingsdatum van een tijdelijke aanbieding of actieperiode kan de consument niet meer gebruikmaken van de betreffende aanbieding of actie.

2. De webwinkelier bepaalt of aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor de consument.

3. Voor tijdelijke aanbiedingen en/of tijdens actieperiodes kunnen ten opzichte van deze Consumentenvoorwaarden andere of aanvullende voorwaarden gelden.

 

Artikel 4. Levering

1. Aflevering van losse bestellingen vindt plaats door persoonlijke overhandiging of door toezending aan het door de consument opgegeven adres.

2. De webwinkelier stuurt het product uiterlijk binnen vijf dagen toe. Bij overschrijding van deze termijn heeft de consument het recht alsnog nakoming te verlangen of de overeenkomst te ontbinden.

3. Na ontbinding als bedoeld in onderdeel 2 van dit artikel zal de webwinkelier het eventueel al betaalde bedrag binnen dertig dagen terugstorten naar de consument.


Artikel 5. Conformiteit

De webwinkelier staat ervoor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.


Artikel 6. Niet-nakoming

1. Als de webwinkelier of de consument één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Als de webwinkelier of de consument na aanmaning één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, kan de wederpartij de overeenkomst niet ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. De webwinkelier staat niet in voor gebreken die na de levering zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik en of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, of die het gevolg van zijn veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de webwinkelier in voor schade als gevolg van dergelijke gebreken.


Artikel 8. Wijziging persoonlijke gegevens

Wijzigingen van persoonlijke gegevens kunnen schriftelijk of via info@pure-perform.nl worden doorgegeven aan de klantenservice van de webwinkelier.


Artikel 9. Retourzendingen

1. Voor retourzendingen dient u een e-mail te sturen naar info@pure-perform.nl . Na reactie van onze klantenservice kunt u de instructies volgen zoals u deze per mail ontvangt.

2. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de consument, mits anders met de webwinkelier is overeengekomen.

Artikel 10. Opmerkingen

1. Opmerkingen kunt u kenbaar maken via de contactmogelijkheden als vermeld in artikel 1b. Uw klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

2. Mocht u het oneens zijn met de afhandeling van uw klacht of opmerking, dan kunt u binnen redelijke termijn na afhandeling uw klacht opnieuw schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de directie.

3. De directie meldt de consument binnen dertig dagen schriftelijk in hoeverre de klacht gegrond is bevonden en in hoeverre aan zijn bezwaren wordt tegemoetgekomen.

 

Artikel 11. Privacy

De wijze waarop de webwinkelier omgaat met door consumenten verstrekte persoonsgegevens is vastgesteld in een Privacyverklaring. Deze is via deze website in te zien.


Privacy 12. Auteursrecht

Het is niet toegestaan de inhoud van deze website, of enige andere onder het Auteursrecht vallende, door de webwinkelier verstrekte of openbaar gemaakt informatie, zonder toestemming te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.


Artikel 13. Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder het Nederlands recht.


Artikel 14. Wijzigingen

1. de webwinkelier behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

2. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de webwinkelier en de consument worden vastgelegd.


Artikel 15. Uw consumentengegevens

Wij wijzen u er op dat het niet is toegestaan om als consument bewust onjuiste informatie te verschaffen.

 

Artikel 16. Prijsinformatie

Als de webwinkelier per abuis een item onder geprijsd heeft, zijn zij niet verplicht dat artikel aan u te leveren voor de aangegeven prijs, op voorwaarde dat we u op de hoogte brengen voordat we het product aan u verzenden. In deze omstandigheden brengen wij u op de hoogte van de correcte prijs, u kunt dan beslissen of u het artikel voor de correcte prijs wilt bestellen.

Nick Z.
"Na goede resultaten met een voedingscursus is mij geadviseerd om door te gaan met de producten van Pureperform. Na de eerste shake was ik verkocht vanwege de lekkere smaak. En tegelijkertijd werd mijn t- shirt strakker en strakker."
Lees de testimonials over Pureperform. Vele mensen gingen u al voor!

Check de verkooppunten bij jou in de buurt!

Klik hier